Sällskapet för Existentiell Psykoterapi - SEPT
  • Kursen omfattar inblick i grundläggande existensfilosofi från för-sokratikerna till nutid. En första anknytning ges till områdena ’existensens psykologi’ och ’det existentiella samtalet’. Särskild tonvikt läggs vid moderna existensfilosofer som Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre och Mearleau-Ponty. Avsikten är att den studerande skall skaffa sig förståelse för hur existentiellt inriktade samtal grundas i existensfilosofin.
  • Kursen fokuserar området ’existensens psykologi’ med tonvikt vid centrala begrepp såsom till exempel: vara-i världen, vara-med andra, mening och meningsskapande, autenticitet och icke-autenticitet, intet, gränssituation, tidslighet, stämning, den levda kroppen mm. Avsikten är att den studerande skall tillägna sig ett existentiellt begreppssystem för förståelse för mänsklig tillvaro, dess dilemman och utmaningar.
  • Kursen ger grundläggande perspektiv på den existentiella holistiska synen på psykisk ohälsa i termer av livsproblem och oskicklighet att leva. Det existentiella krisbegreppet fokuseras liksom det diagnoskritiska perspektivet och synen på den existentiella vägledningen grundas i det mänskliga behovet av att regelbundet ompröva och återupprätta sin tillvaro i tillfällen då denna blivit ohållbar. På denna bas skall de studerande tillägna sig grunderna avseende den metod och hållning som är förknippad med existentiell väglednings- och terapiarbete.
  • Kursen förutsätter grundläggande studier i existensfilosofi. Den fokuserar viktiga nyckelbegrepp och perspektiv dels hos senmoderna existensfilosofer som Sartre och Heidegger, men går även vidare med perspektiv från andra moderna och post-moderna filosofer som till exempel de Beauvoir, Levinas, Nussbaum, Foucault, Kristeva samt Deleuze & Guattari. Avsikten är att fördjupa den existensfilosofiska basen för den studerandes fördjupade förståelse och reflektion samt för att kunna inta en kritisk position.
  • Kursen förutsätter grundläggande studier i existensens psykologi. Den studerande har här att fördjupa sin förståelse för frågor som mening och meningslöshet, hälsa, sjukdom och död, ensamhet och samvaro, frihetens och valets dilemman, samt frågor rörande vitalitet, tristess, livsmod samt hållbarhet och tålighet i livet. Avsikten är att den studerande skall stärka sin professionella och personliga bas för fördjupad förståelse för människans tillvaro samt för kommande arbete med det existentiella samtalet som redskap.
  • Kursen förutsätter tidigare fördjupade studier i existensfilosofi och området existensens psykologi. Den studerande avses under denna kurs skapa beredskap för arbete som existentiell vägledare eller terapeut. Under kursen fokuseras på det konkreta existentiella arbetet med olikartade problemtyper genom arbete med fall och exempel från olika terapier. Det existentiella arbetet ge fördjupad förståelse genom att begrepp kopplas till åtgärder och bemötanden i såväl konstruerade som verkliga situationer. Det förväntas att den studerande är beredd att skärskåda sitt eget arbete genom att bidra med exempel från sin professionella eller personliga erfarenhet.
  • Kursen omfattar handledning i grupp på existentiellt inriktat väglednings- eller behandlingsarbete. Den studerande förväntas bidra med eget väglednings- eller behandlingsarbete som kan användas som underlag för handledning. Antalet handledningstimmar per grupp är 20.
  • Kursen omfattar handledning i grupp på existentiellt inriktat behandlingsarbete. Den studerande förväntas bidra med eget existentiellt behandlingsarbete som kan användas som underlag för handledning. Antalet handledningstimmar per grupp är 20.